Connecting for Life - Galway, Mayo & Roscommon

Over the years many people in Galway, Mayo and Roscommon have either been directly or indirectly affected by suicide, which has a devastating effect on families and the community. Connecting for Life is Ireland’s national strategy to reduce suicide 2015–2020. It sets out the Irish Government’s vision for suicide prevention, the expected outcomes over the next five years and the actions that will be taken to prevent suicide and self-harm in Ireland.

The HSE, in partnership with community, voluntary and statutory organisations, is developing a Suicide Prevention Action Plan for Counties Galway, Mayo and Roscommon. This plan will be based on the same vision, goals, objectives and measurable outcomes as the national strategy.
A key part of the development of this plan is providing an opportunity for as many people as possible to have their say regarding what should be included in it.

Consultation Process

An extensive consultation process will be undertaken in the preparation of the Suicide Prevention Action plan. A variety of interest groups/stakeholders will be consulted with; and this consultation will be led by an Engagement Working Group. It is made up of representatives from the key statutory, voluntary and community agencies and groups in Galway, Mayo and Roscommon.

Objectives of engagement in developing the Galway, Mayo and Roscommon Suicide Prevention Action Plan:


a) To raise awareness of the Galway, Mayo and Roscommon Suicide Prevention Action Plan, suicide prevention and good mental health, and to begin or continue a public conversation that will support the way people think about suicide prevention and mental health.
b) To gather the views of individuals, community and voluntary groups and statutory agencies throughout Galway, Mayo and Roscommon on how to reduce suicide and self-harm.
c) To identify the priority areas for action in reducing suicide and self-harm.
d) To establish what is working and not working for people in maintaining good mental health.
e) To seek views on what actions can be taken to improve mental wellbeing in Galway, Mayo and Roscommon.
The consultation process will comprise a number of phases. The first phase involves inviting online submissions which will be accepted over a two week period.

Phase 1: Take part in an online survey
You can have your say on suicide prevention by completing the following online survey. It is available at: www.surveymonkey.com/r/CHO2

The deadline for completion is Friday, 17th February, 2017.
Thank you for your interest in this area. For further information and support on local services please click:
Galway
Mayo: www.mayobewell.ie
Roscommon
www.yourmentalhealth.ie

Gaeilge

Tá an féinmharú tar éis lorg díreach nó indíreach a fhágáil ar a lán daoine i nGaillimh, Maigh Eo agus Ros Comáin leis na blianta.  Bhí tionchar millteach ag seo ar theaghlaigh agus ar an bpobal trí chéile. Is Straitéis Náisiúnta nua na hÉireann um Fhéinmharú a Chosc 2015 – 2020 atá i Ag Déanamh Caidreamh Saoil.

Leagtar amach ann an fhís atá ag Rialtas na hÉireann ó thaobh cosc an fhéinmharaithe, na torthaí a bhfuilthear ag súil leis sa gcúig bhliain atá romhainn agus na céimeanna a thógfar chun an féinmharú agus an féindocharl a chosc sa stáit. Tá Plean Gníomhaíochta um chosc féinmharaithe á ullmhú ag FnaSS i gcomhair le heagraíochtaí pobail, deonacha agus reachtúla le haghaidh contaethe na Gaillimhe, Mhaigh Eo agus Ros Comáin  Beidh an plean seo bunaithe ar an bhfís, spriocanna, na haidhmeanna céanna  agus na dtorthaí intomhaiste atá sa straitéis náisiúnta.

Is cuid thábhachtach d’fhorbairt an plean seo ná an deis a thabhairt don oiread daoine agus is féidir lena dtuairimí a thabhairt faoi chéard a ba  chóir a bheith san áireamh ann.

An Próiseas Comhairliúcháin

Leanfar próiseas comhairliúcháin fairsing nuair atá an Plean Gníomhaíochta um chosc féinmharaithe á réiteach. Pléifear é le grúpaí spéise/ páirtithe leasmhara faoi stiúr Grúpa Rannpháirtíochta Oibre

Tá ionadaithe ó na príomh gníomhaireachtaí reachtúla,deonacha agus pobail agus grúpaí i nGaillimh, Maigh Eo agus Ros Comáin ar an nGrúpa seo.

Na spriocanna rannpháirtíochta maidir le Plean Gníomhaíochta um Chosc Féinmharaithe a fhorbairt i nGaillimh, Maigh Eo agus Ros Comáin:

a)  Feasacht ar an bPlean Gníomhaíochta um chosc féinmharaithe i nGaillimh, Maigh Eo agus Ros Comáin , cosc féinmharú agus deashláinte intinne, a ardú agus tús a chur le comhrá poiblí nó leanacht ar aghaidh leis an gcomhrá chun tacú leis an mbealach a mbíonn daoine ag cuimhniú ar chosc féinmharaithe agus sláinte intinne.

b) Tuairimí daoine grúpaí pobail agus deonacha agus gníomhaireachtaí reachtúla ar fud na Gaillimhe, Maigh Eo agus Ros Comáin a fháil faoi conas féinmharú agus an féindochar a laghdú.

c) Fáil amach céard iad na réimsí is túisce a ba chóir  gníomhú iontu  chun an féinmharú agus féindochar a laghdú.

d) Na nithe a oibríonn agus nach n-oibríonn do dhaoine maidir lena ndeashláinte intinne a dheimhniú.

e) Tuairimí a lorg faoi conas an leas intinne a fheabhsú i nGaillimh, Maigh Eo agus Ros Comáin.

Tá cúpla céim sa bpróiseas comhairliúcháin. Beidh moltaí á lorg ar líne ar feadh coicíse le linn an chéad chéim.

 Céim  1: Déan an suirbhé ar líne

Is féidir leat do thuairim a thabhairt faoi conas féinmharú a chosc sa suirbhé ar líne ag: www.surveymonkey.com/r/CHO2Irish  

 An spriocdáta chun é a chríochnú ná Dé hAoine, 17 Feabhra, 2017.

Go raibh maith agat as do spéis san ábhar seo . Brúigh thíos le tuilleadh eolais agus cúnamh a fháil faoi na seirbhísí áitiúla:

Gaillimh

Maigh Eo: www.mayobewell.ie

Ros Comáin

www.yourmentalhealth.ie