We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Connecting for Life - Galway, Mayo & Roscommon

CFL_FullCol_Landscape_Gal_Mayo_Rosc

 Over the years many people in Galway, Mayo and Roscommon have either been directly or indirectly affected by suicide, which has a devastating effect on families and the community. Connecting for Life is Ireland’s national strategy to reduce suicide 2015–2020. It sets out the Irish Government’s vision for suicide prevention, the expected outcomes over the next five years and the actions that will be taken to prevent suicide and self-harm in Ireland.

The HSE, in partnership with community, voluntary and statutory organisations, is developing a Suicide Prevention Action Plan for Counties Galway, Mayo and Roscommon. This plan will be based on the same vision, goals, objectives and measurable outcomes as the national strategy. A Steering Committee and working groups have been set up to develop this plan. The planning process  comprises the following four key phases, and as of July 2017, we are now in Phase 3:

Phase 1: Consultation process

An extensive consultation process was undertaken over a four month period from March to June 2017. Its primary objectives were to:

 • Raise awareness of the Galway, Mayo and Roscommon Suicide Prevention Action Plan
 • Gather the views of individuals, community groups, voluntary groups and statutory agencies in the region on how to reduce suicide and self-harm
 • Identify the priority areas for action in reducing suicide and self-harm.

A number of consultation methods were used, which included:

 • An online survey available in both English and Irish
 • A written survey available in both English and Irish
 • Focus group consultations.

The Steering Committee would like to sincerely thank everyone who took the time to complete and return the survey. We would also like to thank those who gave of their time to help organise, attend and contribute to focus groups.

Phase 2: Analysis

A total of 1,265 people completed the survey. In addition, 19 focus groups were held. This high response rate reflects the strong interest and support in this topic in our area. About Face, an external agency carried out an analysis of the feedback. The key themes to emerge were categorised and aligned with national strategic goals in Connecting for Life. 

Phase 3: Preparation of an action plan

Following completion of the analysis, a draft action plan has now been written and is currently being reviewed by members of the Steering Committee and working groups. We would like to include a number of photographs in our final action plan. We are now running a photographic competition to source these. This is an opportunity to continue to create an awareness of the ongoing work in relation to suicide prevention in Galway, Mayo and Roscommon. The details of the photo competition are as follows:

Photo Competition

We are currently running a photography competition. Winning photos will be published in the Connecting for Life Suicide Prevention Action Plan for Galway, Mayo and Roscommon. Photos must reflect the goals of Connecting for Life through images that capture:

 • The landscapes of  Galway, Mayo or Roscommon, and/or
 • Key people in your community.

All entries must include the following:

 • Name, address, email and phone number of the photographer
 • Location of the photo
 • The date the photo was taken
 • A caption to explain the photo
 • Name(s) of any individual(s) included in the photo

Prizes: The winning entry will receive a voucher for Elvery’s Sports to the value of €100. Two runner-up prizes of an Elvery’s Sports voucher worth €50 can also be won.

Submission details: All entries must be sent by email to helen.mcevilly@hse.ie. The closing date for submissions is 5pm on Wednesday, 23rd August, 2017. For further information please email: mary.osullivan@hse.ie or mary.mcgrath9@hse.ie.

Competition terms and conditions:

 • All photographs submitted must be the work of the individual who submits them.
 • All photographs must be original. No digitally altered images will be accepted.
 • Entrants must ensure that photographs of people have been taken with the permission of the subject.
 • The competition is open to amateur photographers only.
 • All pictures should be submitted as JPEG files (.jpg). Each photograph entered must be a minimum of 2,400 X 3,000 pixels in digital format or have a minimum file size of 2.5mb and no greater than 5mb.
 • Photographers will be credited in the final published plan.

Phase 4: Launch the plan

Connecting for Life Suicide Prevention Action Plan for Galway, Mayo and Roscommon will be launched later in 2017. Finally, we would like to acknowledge and thank everyone who has supported this work to date.

This page was last updated on 19th July 2017.


CFL_FullCol_Landscape_Gal_Mayo_Rosc

D’fhág an féinmharú a lorg ar cuid mhór daoine i nGaillimh, Maigh Eo agus Ros Comáin go díreach nó go hindíreach le blianta agus cuireadh as go mór do theaghlaigh agus don phobal dá bharr Is straitéis náisiúnta atá i gCeangal ar son na beatha chun an líon daoine a chuireann lámh ina mbás féin a laghdú sa tréimhse  2015 -2020. Leagtar amach ann an fhís atá ag rialtas na hÉireann maidir leis an bhféinmharú, na torthaí a bhfuilthear ag súil leo sna cúig bliana atá romhainn agus na bearta a dtabharfar fúthu in Éirinn chun  féinmharú agus féindochar a stopadh.

Tá FnaSS ag ullmhú Plean Gníomhaíochta um féinmharú a Chosc i gContaethe na Gaillimhe, Maigh Eo agus Ros Comáin i gcomhair le heagraíochtaí pobail, deonacha agus reachtúla.  Bunófar an plean ar an bhfís, ar na spriocanna agus ar na torthaí intomhaiste céanna agus atá sa straitéis náisiúnta. Cuireadh Coiste Stiúrtha agus grúpaí oibre le chéile chun an plean seo a ullmhú. Cuimsítear an ceithre phríomh phointe sa bpróiseas pleanála agus ó Iúil 2017 is ag Céim 3 atáimid.:

Céim 1: Próiseas Comhairliúcháin

Tugadh faoi próiseas comhairliúcháin fhairsing sa tréimhse ceithre mhí ó Mhárta go Meitheamh 2017. An  chúis is mó a bhí leis ná:

 • An pobal a chur ar an eolas faoi Phlean Gníomhaíochta um féinmharú a Chosc i  nGaillimh, Maigh Eo agus Ros Comáin
 • Tuairimí daoine aonair, grúpaí pobail, grúpaí deonacha  agus gníomhaireachtaí stáit sa réigiún a fháil faoi conas an líon daoine a chuireann lámh ina mbás féin nó a dhéanann dochar dóibh féin, a laghdú
 • Na réimsí gníomhaíochta a mba chóir tosaíocht a bheith acu a aithint maidir leis an bhféinmharú agus an féindochar a laghdú.

Úsáideadh modhanna comhairliúcháin éagsúla, ina measc:

 • Suirbhé imlíneach a a bhí ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla
 • Suirbhé scríofa a a bhí ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla
 • Comhairliúcháin le grúpaí fócais.

Ba mhaith leis an nGrúpa Stiúrtha buíochas ó croí a ghabháil le chuile dhuine a chaith am agus dua leis an suirbhé a chríochnú agus a sheoladh ar ais. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil freisin leofa siúd a thug a gcuid ama go fial chun na grúpaí fócais a eagrú, freastal orthu agus tuairimí a thabhairt.

Céim 2: Anailís

Críochnaigh 1,265 duine an suirbhé. Reáchtaládh 19 grúpa focais chomh maith. Léiríonn an líon ard a d’fhreagar, an suim atá ag daoine sa gceantar seo san ábhar agus an tacaíocht atá ann. Rinne, About Face, gníomhaireacht sheachtrach, anailís ar an eolas. Cuireadh na príomh théamaí i gcatagóir agus athlíníodh iad leis na spriocanna straitéiseacha náisiúnta atá i gCeangal ar son na Beatha

Céim 3: Ag ullmhú plean gníomhaíochta

Tar éis an anailís a chríochnú, scríobhadh dréachtphlean gníomhaíochta atá á athbhreithniú ag an gCoiste Stiúrtha agus ag na grúpaí oibre, faoi láthair. Ba mhaith linn roint pictiúirí a chur isteach sa bplean gníomhaíochta deiridh. Tá comórtas grianghraf á reáchtáil againn chun teach tar na pictiúirí seo. Is deis atá anseo chun leanacht ar aghaidh leis an obair chun daoine a chur ar an eolas faoi fhéinmharú a chosc  i nGaillimh, Maigh Eo agus Ros Comáin. Tá eolas faoin gcomórtas grianghraf thíos:

Comórtas Grianghraf

Tá comórtas grianghraf á reáchtáil againn faoi láthair. Foilseofar na grianghraif buacacha sa bPlean um Féinmharú  a Chosc, Ceangal ar son na Beatha, do Ghaillimh, Maigh Eo agus Ros Comáin. Caithfidh na grianghraif teacht le spriocanna Ceangal ar son na Beatha agus na híomhánna a leanas a léiriú iontu:

 • Tírdhreach na Gaillimhe, Mhaigh Eo ó Ros Comáin agus/nó
 • Na daoine tábhachtacha i do phobal

Caithfidh an t-eolas a leanas a bheith le gach iontráil:

 • Ainm, seoladh, rphost agus uimhir fóin an ghriangrafadóra
 • Suíomh an ghrianghraif
 • An dáta a tógadh an grianghraf
 • Ceannteideal a mhíníonn an grianghraf
 • Ainm)neacha) an duine/daoine atá sa ghrianghraf

Duaiseanna: Bronnfar dearbhán  €100, ó Elverys Sports ar an mbuaiteoir. Bronnfar dhá dhearbhán €50,ó  Elverys Sport freisin.

Sonraí iarratais: Caithfear gach iarratas a chur isteach ar rphost chuig helen.mcevilly@hse.ie. Is é an dáta deiridh le haghaidh iarratais ná 5in ar an gCéadaoin, 23Lúnasa, 2017. Le tuilleadh eolais a fháil, seol rphost chuig: mary.osullivan@hse.iemary.mcgrath9@hse.ie.

Tearmaí agus coinníollacha:

 • Is saothar an té a chuireann isteach iad a bheidh i ngach grianghraf.
 • Is bunghrianghraf a bheidh i ngach grianghraf. Ní ghlacfar le haon íomhá a athraíodh go digiteach.
 • Ní mór cead an té atá sa ghrianghraf a fháil
 • Is do griangrafadóirí amaitéaracha amháin an comórtas seo.
 • Beidh gach griangraf i bhfoirm comhaid JPEG (.jpg). Caithfidh 2400 X 3000 picteilín i bhfoirm digiteach a bheith i ngach pictiúr nó méid comhaid de 2.5mb ar a laghad ach gan a bheith níos mó ná  5mb.
 • Tabharfar aitheants do na griangrafaóirí sa bplean deiridh a foilseofar.

Céim 4: Seoladh an plean

Seolfar an Plean Gníomhaíochta um  féinmharú a Chosc, Ceangal ar son na beatha do Ghaillimh, Maigh Eo agus Ros Comáin níos moille i mbliana. Ar deireadh thiar ba mhaith linn aitheantas a thabhairt do chuile dhuine a thug cúnamh leis an obair seo go dtí seo agus buíochas a ghabháil leo.

This page was last updated on 19th July 2017.


Find Support in Galway, Mayo & Roscommon

Roscommon Resources

Download a list of local supports and information for County Roscommon here.

MayoBeWell

Visit the MayoBeWell Suicide Prevention Alliance website for local information and support in Mayo.

Your local GP

Find a local family doctor (GP) or health centre by visiting the HSE.ie online service finder. GPs are also listed under 'General Practitioners' in the Golden Pages.

GP Out of Hours Services

If it's late in the evening, night time or the weekend, you can contact a GP out of hours service.

WestDoc (1850 365 000).

Hospital Emergency Services

Hospitals are listed on the HSE.ie online service finder. You can also contact the emergency services by calling 999 or 112 if you or someone else has harmed themselves or taken an overdose.

HSE Mental Health Services

If you have been (or are currently) supported by a mental health team, go to the Emergency Department or contact the service you are attending and ask for an appointment as soon as possible.

Listening Service

For confidential, non-judgemental support, the Samaritans are free to call, anytime day or night on 116 123 in the Republic of Ireland.

More Information

Visit yourmentalhealth.ie to search for supports in Galway, Mayo and Roscommon, and information on what to do when someone tells you they are suicidal or at risk of self harm.

Subscribe to

our mailing list