Building a Better Health Service

News

Mo scoláireacht Gaeilge My Irish Language Scholarship

Scoláireacht Gaeilge 

An aidhm atá ag an scéim scoláireachta ar leith seo ná cainteoirí Gaeilge a mhealladh i dtreo na seirbhíse sláinte chun cabhrú le seachadadh seirbhísí i nGaeilge.

 Dúirt duine de na micléinn a bronnadh scoláireacht uirthi go raibh sé fíor-thábhachtach go mbeadh seirbhísí sláinte ar fáil i nGaeilge do mhuintir na Gaeltachta agus dóibh siúd atá líofa sa Teanga,.

Dúirt Sinéad de Bhailís , macléinn atá sa gceathrú bliain den gcúrsa Teiripe Saothair, i nOllscoil na hÉireann Gaillimh.

“ Creidim go spreagfaidh na scoláireachtaí seo atá á dtairiscint ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus Údarás na Gaeltachta tuilleadh céimithe le Gaeilge a úsáid sa tseirbhís sláinte. Tá seirbhísí sláinte ar ard-chaighdeán tuillte ag pobal na Gaeltachta agus rachfadh sé chun leasa na seirbhíse dá mbeadh dochtúirí, altraí agus teiripeoirí a bhfuil Gaeilge líofa acu ar fáil leis sin a dhéanamh”

Mhínigh Sinéad go raibh an t-ádh uirthu an scoláireacht seo a fháil anuraidh ón FnaSS agus Údarás na Gaeltachta

“Fuair mé amach faoin scoláireacht i dtosach nuair a cuireadh ríomhphost thart ar chuile mhacléinn sna Disciplíní Leighis. Is cainteoir dúchais mé agus labhraim Gaeilge chuile lá agus mheas mé go raibh an-deis anseo dom chun cabhrú leis an nGaeilge agus le gairm an Teiripe Saothair i nOllscoil na hÉireann Gaillimh, a chothú nuair a bheinn cáilithe” dúirt sí.

“ Ní amháin gur an-cúnamh a bhí ann ach is aitheantas iontach é don Ghaeilge gur cainteoirí dúchais a fuair na scoláireachtaí seo. Tá mé sa bhliain dheireannach de mo chúrsa céime anois agus tá súil agam go mbeidh mé ábalta dul i mbun oibre in áit a mbeidh mé ábalta seirbhísí a chur ar fáil  i gceantar ina bhfuil an Ghaeilge mar an bpríomh theanga.

Dúirt Sinéad a tógadh i gConamara gur léiríodh an tairbhe a bhí sa nGaeilge di nuair a bhí sí i mbun cleachtadh oibre i nGaillimh agus i Sligeach mar chuid dá cúrsa céime .

Dúirt sí “ Casadh othair orm  i nGaillimh agus sa bpobal a bhí ina gcainteoirí dúchais agus cuid acu a bhí ar bheagán Béarla. Bhí ríméad orthu an deis a fháil iad féin a chur in iúl i nGaeilge agus labhairt faoi na deacrachtaí a bhí acu, ina dteanga féin. Chabhraigh an Ghaeilge leo iad féin a chur ar a suaimhneas agus comhbhá a chothú”. Lean sí ar aghaidh agus dúirt” oibrím go páirt-aimseartha le Bráithre na Carthanachta i gConamara mar chúntóir Cúraim. Is eagraíocht í seo a chuireann seirbhísí ar fáil do dhaoine le míchumais intleachtúil. Labhraim i nGaeilge le cuid de na hothair rud atá tábhachtach dóibh agus a chabhraíonn iad a chur ar a gcompord.Tá súil agam nuair a bheidh  mo chéim bainte amach agam, go mbeidh mé in ann post a fháil sa nGaeltacht agus mo chuid oibre agus mo ghnótha a dhéanamh trí Ghaeilge

Dúirt Cuimín Mac Aodha Bhuí, Ceannasaí Gaeilge, FnaSS, gur eascair na scoláireachtaí de bhrí gur aithin FnaSS gur gá cainteoirí Gaeilge a oiliúint chun go mbeadh FnaSS ábalta seirbhísí sláinte a chur ar fáil trí Ghaeilge, sa Ghaeltacht. “ Dhírigh muid ar an tseirbhís Teiripe Urlabhra agus Teanga i dtosach de bhrí go raibh ganntanas Teiripeoirí le Gaeilge líofa sa tseirbhís. Bhronn FnaSS i gcomhair le hÚdarás na Gaeltachta ceithre scoláireacht ar mhicléinn Gaeltachta sa dara bliain dá gcúrsa. Nuair a cháiligh na micléinn seo , ceapadh iad, le cúnamh ó Roinn na Gaeltachta, le dul i mbun oibre i dTír Chonaill, Gaillimh agus Ciarraí agus cinntíodh dá bharr go bhfuil Teiripe Urlabhra agus Teanga ar fáil sa Ghaeltacht trí Ghaeilge. Tugadh cúnamh do bheirt macléinn eile chun céim Máisteachta sa gCothú Sláinte a dhéanamh ach de bharr na ngiorruithe ní raibh ar ár gcumas iad a fhostú.

Tosaíodh ar scéim scoláireachta nua i 2017 i gcomhair le hÚdarás na Gaeltachta agus bronnadh seacht scoláireacht ar ábhar dochtúirí agus teiripeoirí sathair ón Ghaeltacht , ar feadh tréimhse trí bliana. Bhí Sinéad ar dhuine den tseachtar seo.

Beidh scéim nua ag tosú i mbiana agus beidh seacht scoláireacht eile ar fáil.

Is í 2018, Bliain na Gaeilge, agus beidh ceiliúradh á dhéanamh ar shaibhreas na Gaeilge agus ar an 125 bliain atá caite ó tosaíodh ar athbheochan na Teanga.

Le linn Bliain na Gaeilge, leanfaidh Seirbhís Ghaeilge FnaSS ag obair leis na hotharlanna agus leis na seirbhísí pobail ar fud an stáit chun a ndualgais faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, a chomhlíonadh.

Rinneadh athstruchtúrú  ar an tseirbhís le déanaí agus tá na hOifigigh Forbartha Gaelge, faoi stiúr Chuimín mar chuid de Rannóg Chumarsáide, FnaSS, anois.

Gabhann an fhoireann orthu féin na seirbhísí i nGaeilge a fheabhsú agus a chothú sa tseirbhís sláinte , agus ní comhlíonadh amháin atá beartaithe.

An aidhm is mó atá againn ná taithí na ndaoine sin a bhfuil muid ag freastal orthu agus ar mian leo a gcumarsáid a dhéanamh linn i nGaeilge, a fheabhsú.

Unique scholarship scheme

A unique scholarship scheme is aiming to attract more Irish speakers into the health service and help deliver services in the native tongue.

And one of the recipients of the scholarships highlighted the importance of the availability of health services through Irish for the people in the Gaeltacht and those who are fluent in the language.

“I believe the scholarships offered by the Health Service Executive and Údaras na Gaeltachta will encourage more graduates to use Irish in the health service. Gaeltacht people deserve the best healthcare and it would be very beneficial if doctors, nurses and therapists who have fluent Irish were available to provide that service,” said Sinead De Bhailis, a fourth year Occupational Therapy student in National University of Ireland, Galway.

Sinead explained that she was lucky to receive the scholarship last year from the HSE and Údaras na Gaeltachta.

“I first heard about the Gaeltacht scholarship when an email was circulated to all the students in the Health Disciplines. As I am a native Irish speaker and speak Irish every day I thought this would be a great opportunity for me to help promote the Irish language and Occupational Therapy profession once I qualify,” she said.

“Not only was this a great assistance but it’s a great recognition for the Irish language that the recipients of these scholarships are native Irish speakers. I’m in the final year of my degree course and I would hope that I will be able to work in a field where I can work and provide services through Irish to those whose primary language is Irish.”

The Connemara native said she has seen the benefit of conversing in Irish when she was on placement in both Galway and Sligo as part of her degree course.
“I met patients in Galway hospital and in the community who were native Irish speakers and some who didn’t have much English. They were delighted they could express themselves and describe their difficulties in their own language. This helped put them at ease and to build rapport,” she said.

“I work part-time as a care assistant with the Brothers of Charity in Connemara. This is an organisation that provides services for people with intellectual disabilities. I communicate through the medium of Irish with some of the service users, which is very important for them to express themselves and feel at home.

“I hope when I graduate I will be able to get employment in the Gaeltacht and do my work through Irish.”

HSE Irish Language Officer Cuimín Mac Aodha Bhuí said the scholarships came about as the HSE recognised the need to train Irish speakers to ensure that health services could be provided through Irish in Gaeltacht areas.

“We targeted Speech and Language Therapy initially as we had a shortage of Irish speaking SLTs. The HSE, in conjunction with Údarás na Gaeltachta, funded four Gaeltacht students who were in second year of study,” said Cuimín.

“Once qualified, these were recruited to work in Donegal, Galway and Kerry Gaeltacht thereby ensuring that native Irish speaking children received the speech therapy in their first language. We also funded two people to do the MA in health promotion but, due to cutbacks, we were not able to employ them.”

The scholarships were revived again in 2017 in conjunction with Údarás na Gaeltachta and seven scholarships were awarded for a three-year period to Gaeltacht students of Medicine and Occupational Therapy. Sinead was a recipient of one of these scholarships. 

The HSE will be announcing an additional round of seven scholarships later this year.

2018 marks a year-long celebration of the Irish language. Bliain na Gaeilge 2018 celebrates the richness of the Irish language and the 125 years since the beginning of its revival.

During Bliain na Gaeilge, a year-long celebration of the Irish language, the HSE’s Irish Language Service will continue to work with hospitals and community services around the country to assist them to meet their responsibilities under the Official Languages Act.

The service was restructured recently and a team of five Irish Language Officers, led by Cuimín, are now part of the HSE’s Communications Division.

The team is committed to improving and promoting the use of the Irish language in the health service, going beyond mere compliance.

The main aim is to improve the experience of those we serve who wish to be communicated with through Irish.