Acmhainní

Tá bileoga eolais, naisc chuig cáipéisíocht, a ndéantar tagairt dóibh ar shuíomh gréasáin Tús Áite do Leanaí agus naisc úsáideacha eile sa chuid seo.

report image

Polasaí um Chosaint agus Leas Leanaí, FnaSS

Polasaí um Chosaint agus Leas Leanaí, FnaSS (2016)

Bileoga Eolais

foireann fnass

• Tús áite do Leanaí san FnaSS

• Róil agus Freagrachtaí fhoireann FnaSS faoi Threoir Náisiúnta Thús Áite do Leanaí um Chosaint agus Leas Leanaí (2011) agus Polasaí um Chosaint agus Leas Leanaí FnaSS

• Róil agus Freagrachtaí na nOifigeach Ainmnithe (faoin Acht um Chosaintí do Dhaoine a Thuairisceoidh Drochúsáid Leanaí, 1998)

• Róil agus Freagrachtaí an Duine Teagmhála Ainmnithe (DLP) i bhFnaSS

• Róil agus Freagrachtaí Bainisteoirí Líne FnaSS de réir Pholasaí Um Chosaint agus Leas Leanaí FnaSS nuair a bhíonn imní maidir le Cosaint agus Leas Leanaí á láimhseáil acu

Nós imeachta FnaSS maidir le himní faoi Chosaint agus Leas Leanaí, a thuairisciú  

• Eolas d’fhoireann FnaSS atá ag obair i bhfoirne Ilghníomhaireachta i FnaSS agus i nGníomhaireachtaí atá á maoiniú ag FnaSS maidir le hImní faoi Chosaint agus Leas Leanaí a Thuairisciú

• Eolas do Bhainisteoirí Cistí FnaSS i dtaca le Feidhmiúchán agus Comhlíontachta Treoir Náisiúnta Tús Áite do Leanaí 2011 agus an Achta um Thús Áite do Leanaí 2015 i nGníomhaireachtaí atá á maoiniú ag FnaSS


gniomhaireachtai-ata-a-maoiniu-ag-fnass

• Eolas do Ghníomhaireachtaí atá á Maoiniú ag FnaSS maidir le Feidhmiú agus Comhlíontacht Threoirlínte Náisiúnta um Thús Áite do Leanaí 2011 agus an tAcht um Thús Áite do Leanaí 2015

• Eolas d’fhoireann i nGníomhaireachtaí atá á maoiniú ag FnaSS i dtaca le himní faoi chosaint nó leas leanaí a thuairisciú

• Róil agus Freagrachtaí an Duine Teagmhála Ainmnithe (DLP) i Ghníomhaireachtaí atá á maoiniú ag FnaSS

• Seicliosta Feidhmiúcháin agus Comhlíontachta, Tús Áite do Leanaí do Ghníomhaireachtaí atá á Maoiniú ag FnaSS 2016

• Eolas do Bhainisteoirí Cistí FnaSS i dtaca le Feidhmiúchán agus Comhlíontachta Treoir Náisiúnta Tús Áite do Leanaí 2011 agus an Achta um Thús Áite do Leanaí 2015 i nGníomhaireachtaí atá á maoiniú ag FnaSS


seirbhisi ar conradh fnass

• Róil agus Freagrachtaí Seirbhísí ar Chonradh FnaSS faoi Tús Áite do Leanaí

• Róil agus Freagrachtaí an Duine Teagmhála Ainmnithe (DLP) i Seirbhísí ar Chonradh ón FnaSS

• Eolas don fhoireann i Seirbhísí ar Chonradh FnaSS faoi conas ábhar imní maidir le Cosaint nó Leas Leanaí a thuairisciú

• Seicliosta Féinmheasta um Fheidhmiúchán agus Comhlíontachta Tús Áite do Leanaí do na Seirbhísí ar Chonradh ó FnaSS


liachleachtoiri-gineralta

• Róil agus Freagrachtaí Dhochtúirí Teaghlaigh i dtaca le Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí

• Eolas do Dhochtúirí Teaghlaigh maidir le himní faoi Chosaint nó Leas Leanaí a thuairisciú

• Eolas do Dhochtúirí Teaghlaigh faoi Róil agus Freagrachtaí an Duine Teagmhála Ainmnithe (DLP) i Seirbhísí ar Chonradh, FnaSS

• Eolas do Dhochtúirí Teaghlaigh faoi Róil agus Freagrachtaí atá ar Sheirbhísí ar Chonradh, FnaSS i dtaca le Tús Áite do Leanaí

• Seicliosta Féinmheasta um Fheidhmiúchán agus Comhlíontachta Tús Áite do Leanaí do na Seirbhísí ar Chonradh ó FnaSS


tuismitheoiri-agus-caomhnoiri

• Eolas do Thuismitheoirí agus do Chaomhnóirí maidir leis na Freagrachtaí atá ar FnaSS Faoi Thús Áite do Leanaí

• Eolas maidir le hImní faoi Chosaint agus Leas Leanaí a thuairisciú


an pobal image

• Eolas do Pobal maidir leis na Freagrachtaí atá ar FnaSS Faoi Thús Áite do Leanaí

• Eolas maidir le hImní faoi Chosaint agus Leas Leanaí a thuairisciú


leanai-agus-daoine-oga

• Tá eolas do leanaí maidir le; Coinneáil Slán Sábháilte agus Cabhair a Lorg

• Tá eolas do dhaoine óga maidir le; Drochúsáid Leanaí agus Conas imní a thuairisciú


oiliuint-i-dtus-aite-do-leanai

• Oiliúint i dTús Áite do Leanaí


eolas breise

• Eolas maidir le Forais Réasúnacha d’ábhar imní

• Meitheal – Samhail Náisiúnta Chleachtais do Ghníomhaireachtaí a Oibríonn le Leanaí, Daoine Óga agus a dTeaghlaigh

• Eolas maidir leis an Acht um Cheartas Coiriúil (Faisnéis faoi chionta in aghaidh Leanaí agus Daoine Soghonta a Choimeád Siar) 2012

Acmhainní breise

Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí 2011                    

Fógra a Errata go Tús Áite do Leanaí 

An tAcht um Thús Áite do Leanaí 2015

Lámhleabhar Cleachtais um Chosaint agus Leas Leanaí 2011

Ár nDualgas Cúraim, An Roinn Sláinte & Leanaí 2002

  

Naisc úsáideacha

Department of Health

An Roinn Sláinte

Department of Children and Youth Affairs

An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige

tusla

An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach

An Garda Siochana An Garda Síochána
The National Counselling Service An tSeirbhís Chomhairleoireachta Náisiúnta
Céard atá I dTús Áite do Leanaí? Oifig Náisiúnta Tús Áite do Leanaí, FnaSS Achmhainní Ceisteanna coitianta Déan Teagmháil linn