Céard é Tús Áite do Leanaí?

report image

Foilsíodh Tús Áite do Leanaí: Treor Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí ar dtús in 1999 agus rinneadh uasdátú air in 2011. Sonraítear sa cháipéis an polasaí náisiúnta atá ann chun cabhrú le daoine drochúsáid leanaí a aithint agus a thuairisciú. Luaitear ann cad ba chóir d’eagraíochtaí a dhéanamh le leanaí a choinneáil sábháilte, agus cad ba chóir do gach duine a dhéanamh, má bhíonn imní orthu faoi shábháilteacht agus leas leanaí.

In Eanáir 2014, ghlac an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach freagracht as seirbhísí um chosaint agus leas leanaí. Roimhe seo thuairiscítí údar imní chuig foirne oibrithe sóisialta um chosaint agus leas leanaí de chuid FnaSS.

Leagtar sain-phrótacail síos I dTús Áite do Leanaí, do na hoibrithe sóisialta atá ag obair sa nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach (Tusla), Na Gardaí agus do bhaill foirne tús-líne eile chun déileáil le drochúsáid agus faillí amhrasta. Cuirtear an bhéim ar an tábhacht a bhaineann le comhoibriú ar bhonn idisciplíneach agus idirghníomhaireachta, chun imní maidir le sábháilteacht agus leas leanaí a bhainistiú.

Tá malairt faisnéise idir na gníomhaireachtaí agus na discipliní lárnach, ar mhaithe leis na leanaí agus tá comhoibriú iomlán ag teastáil chun torthaí níos fearr a chinntiú. Tarraingítear aird freisin ar na nósanna imeachta agus cleachtais ar chóir a bheith ag eagraíochtaí atá ag obair le leanaí, chun na leanaí a choinneáil slán ó dhrochúsáid.

Shínigh an tUachtarán an tAcht um Thús Áite do Leanaí 2015 ina dhlí ar an 19 Samhain 2015 agus tá sé á chur i bhfeidhm ar bhonn céimnithe. Cuireann sé bunús dlíthúil faoi chodanna den Tús Áite do Leanaí, Treoir Náisiúnta um Chosaint agus leas Leanaí (2011). Cuirtear méid áiríthe príomhbheartais um chosaint leanaí ar fáil san Acht, ina measc:

  • Cuirtear dualgas ar eagraíochtaí a chuireann seirbhísí ar fáil do leanaí, na leanaí sin a choinneáil sábháilte agus Ráiteas um chosaint leanaí a ullmhú;
  • Cuirtear dualgas ar aicmí áirithe daoine (daoine a bhfuil údarás oifigiúil acu) imní, a sháraíonn tairseach díobhála maidir le cosaint leanaí, a thuairisciú chuig an nGníomhaireacht Leanaí agus an Teaghlach (Tusla):
  • Tá dualgas ar dhaoine a bhfuil údarás oifigiúil acu cabhrú leis an nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach agus “cibé eolas agus cúnamh a a iarrtar go réasúnta a thabhairt don Ghníomhaireacht ” nuair atá baol maidir le cosaint leanaí á mheas;
  • Cuireadh deireadh leis an gcosaint um ‘cheartú réasúnta’ a bhí san Acht um Chionta Neamhmharfacha i gcoinne an Duine 1997. Ón 11 Nóllaig 2015, ní féidir le duine a chuireann pionós corpartha do leanbh braith ar an gcosaint um cheartú réasúnta.
  • Cuireadh bonn reachtúil faoin Grúpa Idir-rannach Tús Áite do Leanaí. Cuireadh é seo I bhfeidhm ar an 1 Bealtaine 2016.

Beidh an reachtaíocht nua á cur i bhfeidhm i gcomhar le Tús Áite do Leanaí: Treor Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí, atá ann cheana féin

Cé dó a bhfuil Tús Áite do Leanaí?

Is féidir le gach duine an cháipéis Tús Áite do Leanaí, Treoir Náisiúnta a léamh. Tá sé ábhartha do dhaoine aonracha agus eagraíochtaí atá ag obair go deonach nó ar bhonn íocaíochta, le leanaí agus le teaghlaigh.

Cuirtear sain-treoir ar fáil sa Treoir um Thús Áite do Leanaí do dhá ghníomhaireacht a bhfuil feagracht reachtúil orthu maidir le cosaint agus leas leanaí i.e An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach agus An Garda Síochána.

WhatisBanner

Céard atá I dTús Áite do Leanaí? Oifig Náisiúnta Tús Áite do Leanaí, FnaSS Achmhainní Ceisteanna coitianta Déan Teagmháil linn