Sláinte an Daonra

Roghchlár FSS Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais 2007

Déanann Stiúrthóireacht Sláinte Daonra FSS sláinte an daonra iomlán a chur chun cinn agus a chosaint

Straitéis Shláinte an Daonra

Forbraíodh Straitéis Sláinte an Daonra le linn 2007. Cabhróidh sé le FSS seirbhísí sláinte agus cúraim shóisialta a phleanáil agus a sholáthar chun sláinte an daonra iomlán a chothú agus a fheabhsú.

Cuireann an straitéis seo béim ar an tábhacht atá le neamhionannais sláinte a laghdú. Is páirteanna tábhachtacha den straitéis an chothromaíocht a bhogadh ón ospidéal go cúram príomhúil agus oibriú le hearnálacha eile chun sláinte a fheabhsú. Cuirfidh seo an cúram sláinte is fearr ar fáil do dhaoine.

Tá sé ríthábhachtach go rachadh an pobal i ngleic leis seo sa dóigh is go mbeidh siad feasach ar na ceisteanna a bhaineann lena sláinte féin. Is sampla maith é tuarascáil FSS ‘Insight 07’ de chaoi leis an bpobal a bheith páirteach ar an dóigh seo. D’iarr sé ar 3,000 othar aiseolas a thabhairt maidir le seirbhísí cúraim shláinte.

Chomh maith leis sin, bailíonn an Stiúrthóireacht Sláinte Daonra taighde agus eolas agus oibríonn sé ar mhaithe leis na nithe seo a leanas:

 • galair thógálacha a bhainistiú agus a rialáil;
 • a chinntiú go bhfuil pleananna oiriúnacha ann do ghéarchéimeanna sláinte poiblí;
 • polasaithe sláinte poiblí a fhorbairt;
 • cláir cothaithe sláinte a chur i ngníomh; agus
 • sláinte an daonra a fheabhsú ach oibriú le gníomhaireachtaí seachtracha. Comhoibríonn FSS le gníomhaireachtaí mar an Oifig um Rialú Tobac agus an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre.

Tá an obair sin leagtha amach sa rannóg seo agus san áireamh leis tá:

 1. Faisnéis Sláinte;
 2. Pleanáil straitéiseach sláinte;
 3. Cothú Sláinte;
 4. Pleanáil Éigeandála;
 5. Cosaint Sláinte;
 6. Sláinte Comhshaoil; agus
 7. Cosc ar Fhéinmharú

1. Faisnéis Sláinte

Treoirlioste Náisiúnta Cliant

I 2007, forbraíodh tograí do Threoirliosta Náisiúnta Cliant. Ceanglóidh sé taifid othar ar fud an chórais sláinte go léir chun go bhféadfaidh cliniceoirí teacht go furasta ar gach eolas maidir le hothair. Luathóidh an treoirliosta cinnteoireacht agus cuirfidh seo le seirbhís níos fearr d’othair.

FACTFILE

Cruinníonn an córas FACTFILE eolas ar na seirbhísí a sholáthraíonn FSS d’othair agus forbraíodh é tuilleadh le linn 2007. Tá an suíomh gréasáin www.factfile.ie dírithe ar an bpobal agus tá eolas air faoin FSS mar shampla líon ball foirne agus eolas daonáirimh. Tá cuid mhór foilseachán ar an suíomh faoi chóras sláinte na hÉireann chomh maith.

Health Atlas Ireland

Is uirlis nuafhorbartha é tionscadal Health Atlas Ireland a chumasaíonn mapáil ar an ngréasán de shonraí ag baint le sláinte ar bhonn náisiúnta. Tá sé úsáideach chun seirbhísí sa todhchaí a phleanáil. Ligeann sé do chinnteoirí próifíl tíreolaíochta an daonra a fheiceáil agus tugann sé eolas dóibh maidir le conas a úsáideann daoine na seirbhísí sláinte atá ann cheana féin.

Cuireann Health Atlas na sonraí déimeagrafacha agus an teolas ar an tseirbhís sláinte go léir le chéile ar léarscáil amháin. Is féidir le taighdeoirí FSS teacht ar an eolas tráthúil agus bainteach anois óna ndeasca féin.

D’úsáid FSS Health Atlas chun cinneadh a dhéanamh maidir leis an áit is fearr na foirne cúraim phríomhúil a lonnú.

2. Pleanáil Straitéiseach Sláinte

An t-athbhreithniú ‘Ireland: Take Heart’

Foilsíodh an t-athbhreithniú seo faoi gcaoi le Straitéis náisiúnta Sláinte Cardashoithíoch a chur i ngníomh le linn 2007. Tháinig laghdú 54% ar rátaí báis ó ghalar corónach croí in Éirinn idir 1985 agus 2004.

Siocair go bhfuil an oiread sin daoine ag maireachtáil tar éis dóibh taom croí a fháil – daoine a bheadh tar éis bás a fháil roimh seo, chuir an t-athbhreithniú síos ar fhadhb an chliste chroí. Tá FSS ag ceapadh plean trí go cúig bliana chun dul i ngleic leis an bhfadhb seo.

Tuarascáil Bás Tobann Cairdiach (BTC)

Tá 5,000 BTC in Éirinn gach bliain. Leanadh ar aghaidh ag cur thuarascáil Thascfhórsa Bás Tobann Cairdiach i ngníomh i 2007. Dhírigh an obair seo ar fhreagairt láithreach do tharlú cairdiach a fheabhsú sa phobal agus aghaidh a thabhairt ar mheasúnú riosca dóibh siúd a bhfuil baint acu le spórt.

D’oibrigh FSS leis an tseirbhís otharcharranna chun treoir ‘céad fhreagróir’ a chur ar fáil agus soláthraíodh níos mó ná 300 dífhibrileoir do Dhochtúirí Teaghlaigh.

Clár HeartBeat

Rinneadh athbhreithniú ar chlár sláinte an chroí ‘HeartBeat’ le linn 2007, tar éis 15 mhí i bhfeidhm i gcúig ospidéal. Tá sé mar aidhm ag HeartBeat mortlaíocht in ospidéil ó thaomanna croí a laghdú ach an céatadán d’othair a fhaigheann na cineálacha bainteacha cúraim uile a mhéadú. Cuireadh seacht gcinn de na hocht teiripe ar bhonn fianaise i ngníomh i ngach ceann de na cúig ospidéal. Is sampla maith de chineál amháin den teiripe é drugaí a úsáid chun sreabhadh fola a thabhairt ar ais chuig matán an chroí.

Treoir don Chlár Náisiúnta um Rialú Ailse

Tugadh eolas don Chlár Náisiúnta um Rialú Ailse ar dhéimeagrafaíocht, ghníomhaíocht ospidéil ghéarmhíochaine agus réamh-mheastacháin an todhchaí.

Clár Náisiúnta Scagtha le haghaidh Reitineapaite

Forbraíodh an Clár Náisiúnta Scagtha le haghaidh Reitineapaite. Cinnteoidh sé go dtairgtear coinne bhliantúil saor in aisce do gach duine le diaibéiteas lena súile a fháil scrúdaithe le meaisín a thógann grianghraf digiteach den reitine. Cabhróidh seo le diagnóis a fháil ar fhadhbanna sula ndéanfar dochar don radharc.

Athbhreithniú ar sheirbhísí néareolaíochta

Meastar go bhfuil riocht néareolaíochta ag níos mó ná 700,000 duine. D’ainmnigh athbhreithniú FSS ar sheirbhísí néareolaíochta cad a bheidh de dhíth sa todhchaí chun seirbhísí néareolaíochta agus néarfhiseolaíochta a sholáthar in Éirinn.

Athbhreithniú ar thitim dhaoine scothaosta a chosc

Titeann duine scothaosta as gach triúr gach bliain agus titeann dhá thrian díobh siúd arís laistigh de shé mhí. Is cúis imní atá ag dul i méid é Oistéaporóis. Soláthraíonn an t-athbhreithniú seo treoir chun titim a chosc i measc ár ndaonra atá ag dul in aois. Meastar gur €400 mhilliún é an costas a bhaineann le titim daoine scothaosta gach bliain.

Athbhreithniú ar sholáthar orgáin agus cleachtas trasphlandaithe

Tá teorainn le trasphlanduithe orgáin siocair easpa deontóirí orgáin ar fáil agus an t-easnamh ag dul i méid. Thosaigh iniúchadh i 35 ospidéal géarmhíochaine chun fachtóirí a aithint a bhfuil tionchar acu ar dheonú orgáin.

Athbhreithnithe eile

Ghlac Sláinte an Daonra páirt i roinnt athbhreithnithe eile, ina measc an tAthbhreithniú Náisiúnta ar Úsáid Leapacha Géarmhíochaine.

 

3. Cothú Sláinte promotion

Reáchtáil FSS feachtais chun feasacht ar phríomhréimsí a fheabhsú, ina measc:

 • sláinte gnéis;
 • mí-úsáid alcóil;
 • caitheamh tobac; agus
 • beathú cíche.

Oiliúint Foirne

Tugadh oiliúint do 2,806 ball foirne i gceantar Bhaile Átha Cliath – Lár-Laighean ar ghníomhaíocht cothaithe sláinte.

D’fhorbair FSS an Deiscirt, i gcomhar le X-PERT UK, an chéad chlár oideachais ‘Train the Trainers’ in Éirinn chun cabhrú le daoine le diaibéiteas. Tá sé mar aidhm ag an gclár cabhair a thabhairt do dhaoine feabhas a chur ar an gcaoi a láimhseálann siad a riocht sláinte. Soláthraíodh é do bhiaeolaithe pobail as gach ceann de cheithre limistéar FSS. Forbraíodh an clár oideachais de réir an chleachtais idirnáisiúnta is fearr do dhaoine le Cineál 2 diaibéiteas. Rinneadh é a phíolótú in An Ráth, Mala agus sa Sciobairín le 48 othar chun rochtain a thabhairt dóibh ar bhia-eolaí cáilithe agus clár oideachais ar stíleanna beatha folláine. Mar thoradh ar an gclár seo, ní raibh aon mhéadú ar chógais ordaithe dhiaibéitis na n-othar, tháinig méadú beagnach 200% ar thomhaltas torthaí ó 33% go 63% agus cailleadh meáchain de 2.5 kg ar an meán. Dúirt naonúr othar as 10 gur mheas siad gur éirigh siad níos folláine.

Comhpháirtíocht leis na Cluichí Pobail

Lean comhaontas FSS leis na cluichí pobail ar aghaidh le linn 2007. Spreagadh leanaí le páirt a ghlacadh sna cluichí agus aclaíocht rialta a fháil. I measc na dtionscnamh nua bhí:

 • sonóg Chluichí Pobail FSS;
 • athfhorbairt ar shuíomh gréasáin na gCluichí Pobail; agus
 • seoladh réalta gréasáin na gCluichí Pobail.

Tionscnamh Stad ag Caitheamh Tobac

Fuair cónaitheoirí 3,900 teach in oirthuaisceart Bhaile Átha Cliath eolas, cabhair agus comhairle mar pháirt de sheirbhís pobalbhunaithe chun stad a chur le caitheamh tobac. Sholáthraigh FSS an tseirbhís seo i gcomhar le Cumann Ailse na hÉireann agus Northside Partnership. Ina theannta sin, fuair 145 cliant tacaíocht ón tseirbhís chun stad a chur le caitheamh tobac in ionad Cúraim Phríomhúil Bhaile Munna.

Spreag ‘Feachtas Stad ag Caitheamh Tobac’ FSS i 2007Spreag 'Feachtas Stad ag Caitheamh Tobac' FSS i 2007 caiteoirí chun dul i dteagmháil leis an 'National Smokers Quitline' ar 1850 201 203 le haghaidh comhairle, spreagtha agus tacaíochta.

Sláinte na bhFear

I gcomhpháirtíocht leis an ghníomhaireacht um Thoirchis Ghéarchéime, sheol FSS tuarascáil dar teideal ‘Men’s Use of Sexual Health Services’.

Chomh maith leis sin, thug an ‘Men at Work Pack’ eolas do thógálaithe óga maidir le sláinte gnéis agus cuireadh ar fáil i mBéarla, i bPolainnis agus Rúisis é.

Tionscnaimh scoile

D’oibrigh an Border Counties Child Care Network agus FSS le chéile chun oiliúint a thabhairt do 239 ball foirne réamhscoile ar chothú sláinte.

Fuair beagnach 500 scoil pacáiste stionsail chun marcáil a leagadh amach in áiteanna súgartha a bhí dírithe ar dhaoine óga a spreagadh chun tabhairt faoin ngleacaíocht.

Chuir foireann Cothaithe Sláinte pacáiste tionscnaimh ar fáil maidir le marcáil áit súgartha do 474 bunscoil i mBaile Átha Cliath agus an tOirthuaisceart.Chuir foireann Cothaithe Sláinte pacáiste tionscnaimh ar fáil maidir le marcáil áit súgartha do 474 bunscoil i mBaile Átha Cliath agus an tOirthuaisceart. Tá ceithre chluiche stionsail sa phacáiste, ina measc, cleas na bacóide agus cuaird ghníomhaíochta. Spreagann sé páistí le bheith gníomhach go fisiceach.

4. Pleanáil d’éigeandálaí

An Clár um bainistiú ar éigeandálaí

Rinneadh forbairt bhreise ar phrótacail chun cáilíocht phleananna FSS d’éigeandálaí a fheabhsú. Thug an Fhoireann Bainistíochta Éigeandála isteach gnáthaimh foláirimh agus ghníomhachtaithe níos fearr a chuir feabhas ar luas agus éifeachtacht a fhreagartha.

Gníomhaireachtaí stáit ag obair le chéile

Lean obair ar aghaidh ar chreat nua an rialtais do mhórbhainistiú ar éigeandálaí.

An Plean le haghaidh paindéim fliú

Foilsíodh an ‘Plean Náisiúnta le haghaidh Paindéim Fliú’, chomh maith leis an bhfoilseachán ‘Pandemic Influenza Preparedness for Ireland’.

Ghlac baill foirne páirt i gceachtanna náisiúnta a chuir lena dtuiscint ar an bpaindéim fliú agus a leag béim ar cheisteanna le go ndéanfaí breithniú níos mó orthu. Chaith FSS €8.4 milliún ag stoc-charnadh rudaí, ina measc, drugaí a bheidh riachtanach chun an daonra a chosaint má tharlaíonn paindéim fliú.

5. Cosaint Sláinte

Vacsaíniú Luathaoise

Idir 2004 agus 2007, laghdaigh Oifig Náisiúnta Imdhíonta FSS go mór an méid airgid a bhí á chaitheamh ar vacsaíní agus ag an am céanna mhéadaigh siad an líon daoine a fuair vacsaín (Féach Fíor 8). Rinneadh seo mar pháirt de thionscnamh luach ar airgid.

Tá sé mar aidhm ag Sláinte an Daonra go mbeidh glacadh de 95% le himdhíonadh faoi 2010 do na vacsaíní ginearálta a fhaightear le linn na hóige. Faoi dheireadh 2007, bhí rátaí glactha leanaí de 12 mhí ag 87% dóibh seo a leanas:

 • diftéire;
 • triuch;
 • teiteanas;
 • haemophilus influenzae cineál b;
 • polaimiailíteas; and
 • meningeacocúl grúpa C.

Bhí rátaí imdhíonta do leanaí de dhá bhliain d’aois idir 87.5% do bhruitíneach, phlucamas agus bhruitíneach dhearg (MMR) go meán de 92% do na vacsaíní eile.

Fíor 8: Caitheamh bliantúil ar vacsaíní agus glacadh le vacsaíní 2004-2007

Measúnú riachtanas

Rinne FSS measúnú ar an ngá a bhí le clár oiliúna in imdhíonta a fhorbairt agus cuireadh i gcrích Treoir Phraiticiúil maidir le hImdhíonadh. Eiseofear an treoir seo le linn 2008.

Seachtain Imdhíonta Domhanda

Chomhordaigh an Oifig Náisiúnta Imdhíonta gníomhaíochtaí chun seachtain Imdhíonta na hEorpa na hEagraíochta Domhanda Sláinte a chur chun cinn. Ba ar vacsaíniú MMR roimh an bhfeachtas díbeartha bruitíneach a beartaíodh do 2008 a bhí an fócas.

Eolas caighdeánaithe

Forbraíodh ábhair eolais chaighdeánaithe ar na vacsaíní luathóige go léir. Tá siad seo ar fáil i 10 dteanga ar an suíomh gréasáin náisiúnta imdhíonta - www.immunisation.ie

Galair thógálacha a bhrath

Thuairisc an Roinn Sláinte Poiblí 11,209 cás de ghalair thógálacha.

Bhí imscrúdaithe ar 250 ráig de ghalair thógálacha, lena raibh níos mó ná 4,500 duine i gceist. Ina measc bhí ráig cripteaspóiridióis a raibh baint aige le soláthar uisce chathair na Gaillimhe agus ráig eitinne i gCorcaigh.

Tábla 16: Galair Thógálacha a fógraíodh le linn 2006 agus 2007
  2006 2007 % athrú
ó
2006-2007
Géarghaistreintríteas Ionfhabhtaíoch 2,306 2,536 +10.0%
Ionfhabhtú Campaileabaictéir 1,815 1,902 +4.8%
Ionfhabhtú Noraivíreasach 1,639 1,320 -19.5%
Heipitíteas C 1,226 1,626 +32.6%
Heipitíteas B 820 911 +11.1%
Plucamas 428 158 -63.1%
Salmanóis 422 459 +8.8%
Cripteaspóiridióis 367 605 +64.9%
Eile 1,819 1,692 - 7.0%
Iomlán 10,842 11,209 +3.4%

Plean Gníomhaíochta um Rialú Ionfhabhtaithe

Bunaíodh Coiste Stiúrtha Náisiúnta d’Ionfhabhtuithe ag Baint le Cúram Sláinte (IBCS) agus seoladh Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Rialú Ionfhabhtaithe. Leag an plean ‘Say No to Infection’ seo amach spriocanna cúig bliana. Tá sé mar aidhm acu iad seo leanas a laghdú:

 • Iofhabhtaithe ag Baint le Cúram Sláinte (IBCS) a laghdú faoi 20%;
 • Ionfhabhtaithe MRSA faoi 30%; agus
 • tomhaltas antaibheathaigh faoi 20%.

D’ainmnigh an plean ‘Say No To Infection’ gníomhartha chun an riosca ionfhabhtaithe ag dul ó dhuine go duine sa láthair cúraim shláinte a laghdú. Dhírigh an phlean ar réimsí lena n-áirítear:

 • oideachas agus oiliúint;
 • caighdeáin; agus
 • úsáid antaibheathach.

Ciallaíonn an méadú a tháinig ar úsáid antaibheathach le 30 bliain anuas gur fhorbair roinnt baictéar frithsheasmhacht in éadan antaibheathach agus tá sé ag éirí níos deacra leis cóireáil a chur ar na hionfhabhtuithe a chúisíonn na baictéir seo. Mar sin, tá sé tábhachtach iarracht a dhéanamh tomhaltas antaibheathach a laghdú.

Pleananna áitiúla

D’fhorbair FSS pleananna gníomhaíochta d’ionfhabhtuithe náisiúnta agus áitiúla, a chuirfidh foirne áitiúla i ngníomh. Cuireadh maoiniú ar fáil do 52 post um rialú ionfhabhtuithe, ina measc micreabhitheolaithe comhairleacha, cógaiseoirí antaibheathach, eolaithe faireachais agus altraí rialaithe ionfhabhtuithe.

Bunaíodh ocht gcoiste áitiúla rialaithe ionfhabhtuithe agus forbraíodh modúil ríomhfhoghlama rialaithe ionfhabhtuithe do bhaill foirne.

Oideachas DT

Bhain Dochtúirí Teaghlaigh tairbhe as clár oideachais faoi ordú antaibheathach agus cógas bainteach.

Treoir ospidéil

Fuair ospidéil treoirlínte maidir le hothair agus a dteaghlaigh a choinneáil ar an eolas mar gheall ar MRSA.

Oideachas pobail

Cuireadh oideachas ar an bpobal maidir le rialú ionfhabhtuithe trí na meáin, trí bhileoga agus trí phóstaeir. Tá céim a haon den phlean um rialú ionfhabhtuithe críochnaithe agus rinneadh luacháil air. Taispeánann sé go bhfuil an pobal anois níos feasaí ar an tábhacht a bhaineann le rialú ionfhabhtuithe.

6. Sláinte Comhshaoil

Déanann an rannóg Sláinte Comhshaoil fachtóirí sa chomhshaoil a thiocfadh dochar a dhéanamh do shláinte an phobail anois nó sa todhchaí a mheasúnú, a cheartú agus a chosc.

Tábla 17: Iniúchtaí Sláinte Comhshaoil 2005, 2006 agus 2007
Sláinte comhshaoil 2005 2006 2007
Iniúchtaí Bia a reáchtáladh 51,995 47,412 51,136
Iniúchtaí faoin Acht Tobac a reáchtáladh 35,042 32,012 31,666
Ionchúisimh maidir leis an Acht Tobac 37 37 69

Dhírigh an clár Náisiúnta Imscrúduithe um Rialú Tobac níos mó ar dhíolacháin táirgí tobac le mionaoisigh. Rinneadh 648 ceannach trialach agus 25 ionchúiseamh sa réimse seo.

7. Féinmharú a chosc

Bunaíodh an Oifig Náisiúnta um Chosc ar Fhéinmharú sa bhliain 2005 chun gníomhaíochtaí ag baint le cosc ar fhéinghortú agus fhéinmharú a chomhordú, a chomhairliú agus a choimisiúnú mar a leagtar amach i Reach Out the National Strategy for Action on Suicide Prevention. www.nosp.ie

I measc na nithe suntasacha a bhaineadh amach i 2007 bhí:

 • Seoladh an fheachtais ‘Your Mental Health’ ag úsáid fógraíochta ar an teilifís/raidió, an suíomh gréasáinwww.yourmentalhealth.ie agus bileog faisnéise chun meabhairshláinte dhearfach a chur chun cinn.
 • Oiliúint leanúnach ar ghairmithe agus ar cheannairí pobail ag úsáid ASIST (Applied Suicide Intervention Skills Training) le níos mó ná 5000 duine oilte anois in ASIST ar fud na tíre.
 • Athbhreithniú ar sheirbhísí méala dóibh siúd a chaill duine trí fhéinmharú, ina measc foilsiú na bileoige comhairle agus eolaire seirbhísí dar teideal ‘You Are Not Alone’.
 • Tacaíocht airgeadais leanúnach d’eagraíochtaí deonacha náisiúnta ag obair chun féinmharú a chosc.
 • Comh-óstáil na Comhdhála Domhanda am Chosc ar Fhéinmharú i gCill Airne, ag ar thug an tUachtarán Mhic Giolla Íosa aitheasc agus ar fhreastail 800 toscaire air as níos mó ná 40 tír.

An aidhm atá leis an bhfeachtas ‘Your Mental Health’ ná feabhas a chur ar fheasacht agus ar thuiscint ar mheabhairshláinte agus ar fholláine mheabhrach in ÉirinnAn aidhm atá leis an bhfeachtas ‘Your Mental Health’ ná feabhas a chur ar fheasacht agus ar thuiscint ar mheabhairshláinte agus ar fholláine mheabhrach in Éirinn. Ba é an pobal i gcoitinne an spriocghrúpa a raibh an feachtas dírithe orthu, go háirithe daoine óga trí mheán an tsuímh ghréasáin líonraithe Bebo.


Cás-staidéar: Buaiteoir Ghradaim Ghnóthachtála 2007 -
Buann Ionad Meabhairshláinte Charraig Mhachaire Rois gradam

Tugadh isteach Gradaim Ghnóthachtála FSS i 2007 chun ceiliúradh a dhéanamh ar an obair a dhéanann baill foirne ar fud na tíre d’fhonn cúram othair a fheabhsú. Bronnadh gradaim i ngach ceann de na ceithre limistéar FSS agus tionóladh ócáid náisiúnta leis na gradaim a bhronnadh. Bronnadh gradaim i roinnt catagóirí, in measc, Seirbhís Níos Fearr, Áit Oibre Níos Fearr, Ceannasaíocht agus Cáilíocht & Sábháilteacht. Is sampla maith é an scéal thíos den obair mhaith atá á dhéanamh ar fud na tíre.

D'athraigh an fhoireann ag obair san Ionad Meabhairshláinte i gCarraig Mhachaire Rois, Co Muineacháin an bealach ina soláthraíonn siad seirbhísí tar éis aiseolas luachmhar a fháil ó chliaint nach raibh ag freastal ar choinní.

Ag úsáid ceistneora, d'iarr an fhoireann ar chliaint cabhrú leo na fadhbanna a shainaithint. Dúirt 93% den 108 duine a d'fhreagair go raibh siad sásta leis an tseirbhís, ach tháinig an t-eolas is suimiúla ó 7% de na cliaint a bhí 'míshásta'. Dúirt siad gur seomraí feithimh murtallacha, amanna feithimh fada do choinní agus foirne leighis neamhchomhairleach a bhí ag rothlú cuid de na fáthanna nach raibh siad ag freastal ar a gcoinní.

An réiteach a fuair an fhoireann air seo ná an seanchóras a athrú. Chur siad clinicí othar nua i bhfeidhm le hamanna nach n-athródh sa dóigh is go bhfeicfí othair ag na huaireanta a beartaíodh. Mhéadaigh siad an méid ama a bhí ag othair leis an bhfoireann chliniciúil. D'fhéach siad lena chinntiú go bhfuair gach cliant scairt ghutháin ag leanúint as a gcoinne agus gur bhain siad tairbhe as córas tacaíochta feabhsaithe.

Tá Ceannaire an Tionscadail, Thomas McEnteggart, an-sásta leis an gcaoi ar éirigh leis an tionscnamh: "Laghdaíodh an meán-am feithimh do choinne i gclinic Síciatrach na nOthar Seachtrach ó 28 lá go 13 lá. Bhí glacadh suntasach le coinní ag clinicí nua agus clinicí athbhreithnithe. Tá Cliaint sásta leis an tacaíocht, an éifeachtúlacht, an chinnteoireacht, réiteach fadhbanna, agus an t-oideachas ar bhainistiú tinnis atá á thairiscint ag an rannóg othar seachtrach. D'éirigh go maith leis an tionscadal seo siocair thiomantas iomlán na foirne i gceist, tacaíocht iomlán Fhoireann

Mheabhairshláinte Phobail Mhuineacháin agus rannpháirtíocht thábhachtach na mbainisteoirí altranais ag obair ar an líne thosaigh."

Bhuaigh an fhoireann an Gradam Gnóthachtála sa rannóg 'Athchumrú - mórathruithe ar sheirbhísí atá ann cheana' do réigiún Oirthuaisceart Bhaile Átha Cliath.

Ag ceiliúradh ag sermanas na nGradam Gnóthachtála: POF FSS Brendan Drumm, Margaret Fleming, Thomas Mc Enteggart,Siobhan O Reilly, Roisin Kerr agus Larry Walsh

Ag ceiliúradh ag sermanas na nGradam Gnóthachtála ... (ó chlé): POF FSS Brendan Drumm, Stiúrthóir Gníomhach Altranais Sheirbhísí Meabhairshláinte an Chabháin/Mhuineacháin Margaret Fleming, Ceannaire an Tionscadail Thomas Mc Enteggart, altraí foirne Siobhan O Reilly agus Roisin Kerr agus Larry Walsh, Stiúrthóir Fhóraim Náisiúnta Comhpháirtíochta na Seirbhísí Sláinte. Buaiteoir Ghradaim Ghnóthachtála 2007