اطلاعات کووید-19 دری - Dari COVID-19 information

اطلاعات واکسن
Vaccine information

تقویت کننده واکسن کووید 19 (PDF, 857 KB, 1 page)
COVID-19 Booster Vaccine Poster