مثال: به لسان فارسي اطلاعات در مورد COVID -19 - Farsi COVID-19 information

اطلاعات در مورد واکسنCOVID-19
COVID-19 Vaccine information

اطلاعاتی در مورد واکسن فایزر، , مدرنا یا جانسن شما (PDF, 700 KB, 20 pages)
Information leaflet about your Pfizer, Moderna or Janssen vaccine

اطلاعات مهم در مورد واکسن کووید 19 نواواکس، نوواکسووید (PDF, 1.49 MB, 14 pages)
Information leaflet about COVID-19 vaccine (Novavax, Nuvaxovid)

اطلاعات مهم درباره دوز یادآور دوم (PDF, 195 KB, 2 pages)
Information leaflet about your second booster

اطلاعات COVID-19
COVID-19 information

COVID-19 vaccine general poster (PDF, 191 KB, 1 page)

این منابع بطور مرتب به روز می شوند اما جدیدترین اطلاعات مربوط به واکسن COVID-19 در سایت www.hse.ie/COVID19vaccine موجود است.
These resources are updated regularly but the most up to date information on COVID-19 vaccines is available on www.hse.ie/COVID19vaccine.