مثال: به لسان فارسي اطلاعات در مورد COVID -19 - Farsi COVID-19 information

اطلاعات COVID-19
COVID-19 information

COVID-19 vaccine general poster (PDF, 191 KB, 1 page)

این منابع بطور مرتب به روز می شوند اما جدیدترین اطلاعات مربوط به واکسن COVID-19 در سایت www.hse.ie/COVID19vaccine موجود است.
These resources are updated regularly but the most up to date information on COVID-19 vaccines is available on www.hse.ie/COVID19vaccine.