مثال: به لسان فارسي اطلاعات در مورد COVID -19 - Farsi COVID-19 information

اطلاعات در مورد واکسنCOVID-19
COVID-19 Vaccine information

اطلاعاتی در مورد واکسن فایزر، , مدرنا یا جانسن شما (PDF, 700 KB, 20 pages)
Information leaflet about your Pfizer, Moderna or Janssen vaccine

اطلاعات مهم در مورد واکسن کووید 19 نواواکس، نوواکسووید (PDF, 1.49 MB, 14 pages)
Information leaflet about COVID-19 vaccine (Novavax, Nuvaxovid)

اطلاعات مربوط به واکسن کووید 19 فایزر بیون‌تک و مراقبت‌های پس از تزریق برای والدین کودکان 12 تا 15 سال (PDF, 365 KB, 9 pages)
Information leaflet about COVID-19 vaccine for parents of children aged 12-15 (Pfizer/BioNTech, Comirnaty)

اطلاعات مهم برای والدين و سرپرستان قانونی در خصوص واکسن کووید 19 برای کودکان 5 تا 11 سال (فایزر/بیون‌تک، کومیرناتی) (PDF, 200 KB, 16 pages)
Information leaflet about COVID-19 vaccine for parents of children aged 5-11 (Pfizer/BioNTech, Comirnaty)

اطلاعات COVID-19
COVID-19 information

COVID-19 vaccine general poster (PDF, 191 KB, 1 page)

COVID-19 Face covering (PDF, 162 KB, 1 page) 

COVID-19 Self-isolating information IPAS (easy read) (PDF, 1.12 MB, 16 pages)

COVID-19 Stay Safe Protect (PDF, 233 KB, 1 page)

این منابع بطور مرتب به روز می شوند اما جدیدترین اطلاعات مربوط به واکسن COVID-19 در سایت www.hse.ie/COVID19vaccine موجود است.
These resources are updated regularly but the most up to date information on COVID-19 vaccines is available on www.hse.ie/COVID19vaccine.