مثال: به لسان فارسي اطلاعات در مورد COVID -19 - Farsi COVID-19 information

اطلاعات در مورد واکسنCOVID-19
COVID-19 Vaccine information

COVID-19 Pfizer واﮐﺳن ﻣﮭم در ﻣورد واﮐﺳن / BioNTech ، Comirnaty (PDF, 584 KB, 8 pages)
Information and aftercare leaflet about the Covid-19 vaccine (Pfizer/BioNTech, Comirnaty)

اطلاعات مربوط به واکسن کووید 19 فایزر بیون‌تک و مراقبت‌های پس از تزریق برای والدین کودکان 12 تا 15 سال (PDF, 365 KB, 9 pages)
Information and aftercare advice about Covid-19 vaccine for parents of children aged 12-15 (Pfizer/BioNTech, Comirnaty)

اطلاعات COVID-19
COVID-19 information

COVID-19 Face covering (Farsi) (PDF, 162 KB, 1 page) 

COVID-19 Self-isolating information IPAS (Farsi,easy read) (PDF, 1.12 MB, 16 pages)

COVID-19 Stay Safe Protect (Farsi) (PDF, 233 KB, 1 page)

HSE تست آنتی ژن خانگی کوید-19 (PDF, 335 KB, 2 pages)
HSE-Antigen testing leaflet

این منابع بطور مرتب به روز می شوند اما جدیدترین اطلاعات مربوط به واکسن COVID-19 در سایت www.hse.ie/COVID19vaccine موجود است.
These resources are updated regularly but the most up to date information on COVID-19 vaccines is available on www.hse.ie/COVID19vaccine.