Impormasyon ukol sa COVID-19" na nasa wikang Filipino - Filipino COVID-19 information

Bakunang comirnaty (Pfizer/BioNTech) para sa mga bata at kabataan na may edad 12 hanggang 15 (PDF, 1.69 MB, 16 pages)
Information leaflet about COVID-19 vaccine for parents of children aged 12-15 (Pfizer/BioNTech, Comirnaty)

Bakunang comirnaty (Pfizer/BioNTech) para sa mga bata at kabataan na may edad 5 hanggang 11 (PDF, 1.65 MB, 16 pages)
Information leaflet about COVID-19 vaccine for parents of children aged 5-11 (Pfizer/BioNTech, Comirnaty)

Flyer ng HSE booster na pang-COVID para sa 50+ (16-49) (PDF, 195 KB, 2 pages)
COVID-19 booster information for people aged 50+ and aged 16 to 49 with a health condition

Ang Iyong Mga COVID-19 Booster sa Pagbubuntis (PDF, size 203.8 KB, 2 pages)
Information leaflet about COVID-19 booster vaccine in Pregnancy