Impormasyon ukol sa COVID-19" na nasa wikang Filipino - Filipino COVID-19 information

Mga bakuna sa COVID-19 para sa mga sangggol at bata na may edad 6 na buwan hanggang 15 taon
COVID-19 vaccines for babies and children aged 6 months to 15 years

Mga mapagkukunan para sa mga magulang at tagapag-alaga
Resources for parents and guardians

Mahalagang Impormasyon para sa mga Magulang tungkol sa leaflet ng bakuna ng Pfizer para sa 6 na buwan - 4 na taon (PDF, 864 KB, 16 pages)
Information leaflet about COVID-19 vaccine for parents of children aged 6 months to 4 years (Pfizer/BioNTech, Comirnaty)

Bakunang comirnaty (Pfizer/BioNTech) para sa mga bata at kabataan na may edad 5 hanggang 11 (PDF, 1.58 MB, 16 pages)
Information leaflet about COVID-19 vaccine for parents of children aged 5-11 (Pfizer/BioNTech, Comirnaty)

Bakunang comirnaty (Pfizer/BioNTech) para sa mga bata at kabataan na may edad 12 hanggang 15 (PDF, 1.68 MB, 16 pages)
Information leaflet about COVID-19 vaccine for parents of children aged 12-15 (Pfizer/BioNTech, Comirnaty)

Mapagkukunan para sa mga bata
Resources for children

Pagkuha ng aking bakuna sa COVID-19 (PDF, 1.98 MB, 2 pages)
Getting my COVID-19 vaccine

Mga bakuna sa COVID-19 para sa mga taong may edad 16 pataas
COVID -19 vaccines for people aged 16 and over

Impormasyon tungkol sa iyong bakuna ng Pfizer, Moderna, VidPrevtyn Beta o Novavax (PDF, 477 KB, 24 pages)
Information leaflet about your Pfizer, Moderna, VidPrevtyn Beta or Novavax vaccine