Impormasyon ukol sa COVID-19" na nasa wikang Filipino - Filipino COVID-19 information

COVID-19 Vaccine information

Impormasyon tungkol sa iyong bakuna ng Pfizer, Moderna, Janssen o Novavax (PDF, 531 KB, 24 pages)
Information leaflet about your Pfizer, Moderna, Janssen or Novavax vaccine

Bakunang comirnaty (Pfizer/BioNTech) para sa mga bata at kabataan na may edad 12 hanggang 15 (PDF, 1.6 MB, 16 pages)
Information leaflet about COVID-19 vaccine for parents of children aged 12-15 (Pfizer/BioNTech, Comirnaty)

Bakunang comirnaty (Pfizer/BioNTech) para sa mga bata at kabataan na may edad 5 hanggang 11 (PDF, 1.6 MB, 16 pages)
Information leaflet about COVID-19 vaccine for parents of children aged 5-11 (Pfizer/BioNTech, Comirnaty)

Bagong Impormasyon ng Booster Para sa Edad 18-49 Na Walang Kondisyong Pangkalusugan (PDF, 306 KB, 4 pages)
COVID-19 booster information for people aged 18 to 49 years with no underlying medical conditions

Flyer ng HSE booster na pang-COVID para sa 50+ (16-49) (PDF, 278 KB, 4 pages)
COVID-19 booster information for people aged 50+ and aged 16 to 49 with a health condition

Ang Iyong Mga COVID-19 Booster sa Pagbubuntis (PDF, 203 KB, 2 pages)
Information leaflet about COVID-19 booster vaccine in Pregnancy

Impormasyon sa bakuna at booster para sa mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan (PDF, 246 KB, 2 pages)
Vaccine and booster information for healthcare workers