بېلګه: په پښتو ژبه د COVID-19 په اړه معلومات - Pashto COVID-19 information

د COVID-19 واکسينو په اړه معلومات
Vaccine information

ستاسو د Pfizer, Moderna يا Janssen واکسينو په اړه معلومات (PDF, 724 KB, 20 pages)
Information leaflet about your Pfizer, Moderna or Janssen vaccine

د COVID19 د Novavax واکسین، Nuvaxovid په اړه مهم معلومات (PDF, 177 MB, 14 pages)
Information leaflet about COVID-19 vaccine (Novavax, Nuvaxovid)

د ‎12 څخه تر ‎15 کالو ماشومانو د والدېنو لپاره د COVID-19 واکسينو Spikevax Moderna په اړه معلوماتو او وروستو پاملرنې مشورې (PDF, 494 KB, 9 pages)
Information leaflet about COVID-19 vaccine for parents of children aged 12-15 (Pfizer/BioNTech, Comirnaty)

د ‎5-11 کلنو ماشومانو لپاره د COVID-19 واکسین ‎(Pfizer/BioNTech, Comirnaty) ‎ په اړه والدینو او سرپرستانو ته مهم معلومات (ژباړل شوی) (PDF, 252 KB, 16 pages)
Information leaflet about COVID-19 vaccine for parents of children aged 5-11 (Pfizer/BioNTech, Comirnaty) 

ستاسو د دوهم بوسټر په اړه اړین معلومات (PDF, 269 KB, 2 pages)
Information leaflet about your second booster

د COVID-19 معلومات
COVID-19 information

COVID-19 Face covering (Pashto) (PDF, 162 KB, 1 page)

COVID-19 Self-isolating information IPAS (Pashto,easy read) (PDF, 1.24 MB, 16 pages)

COVID-19 Stay Safe Protect (Pashto) (PDF, 224 KB, 1 page)دغه سرچينې په منظم ډول تازه کيږې خو د COVID-19 واکسينو په اړه تر ټولو تازه معلومات په www.hse.ie/COVID19vaccine شتون لري۔.
These resources are updated regularly but the most up to date information on COVID-19 vaccines is available on www.hse.ie/COVID19vaccine.