بېلګه: په پښتو ژبه د COVID-19 په اړه معلومات - Pashto COVID-19 informationدغه سرچينې په منظم ډول تازه کيږې خو د COVID-19 واکسينو په اړه تر ټولو تازه معلومات په www.hse.ie/COVID19vaccine شتون لري۔.
These resources are updated regularly but the most up to date information on COVID-19 vaccines is available on www.hse.ie/COVID19vaccine.