بېلګه: په پښتو ژبه د COVID-19 په اړه معلومات - Pashto COVID-19 information

د COVID-19 واکسينو په اړه معلومات
Vaccine information

واکسين(Pashto)د ﻓﺎﯾزر / ﺑﺎﯾﺎن ټﯾﮏ واﮐﺳﯾن ﭘﮫ اړه ﻣﮭم ﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﮐوﻣرﻧﺎټﻲ(PDF, 593KB, 8 pages)
Information leaflet about the COVID-19 vaccine (Pfizer/BioNTech, Comirnaty)

د ‎12 څخه تر ‎15 کالو ماشومانو د والدېنو لپاره د COVID-19 واکسينو Spikevax Moderna په اړه معلوماتو او وروستو پاملرنې مشورې (PDF, 494 KB, 9 pages)
Information and aftercare advice about Covid-19 vaccine for parents of children aged 12-15 (Pfizer/BioNTech, Comirnaty)

د COVID-19 معلومات
COVID-19 information

COVID-19 Face covering (Pashto) (PDF, 162 KB, 1 page)

COVID-19 Self-isolating information IPAS (Pashto,easy read) (PDF, 1.24 MB, 16 pages)

COVID-19 Stay Safe Protect (Pashto) (PDF, 224 KB, 1 page)



دغه سرچينې په منظم ډول تازه کيږې خو د COVID-19 واکسينو په اړه تر ټولو تازه معلومات په www.hse.ie/COVID19vaccine شتون لري۔.
These resources are updated regularly but the most up to date information on COVID-19 vaccines is available on www.hse.ie/COVID19vaccine.