Af Soomaali warbixinta COVID-19 - Somali COVID-19 information

Warbixinta Tallaalka COVID-19
Vaccine information

Macluumaad ku saabsan tallaalkaaga Pfizer Moderna ama Janssen (PDF, 509 KB, 20 pages)
Information leaflet about your Pfizer, Moderna or Janssen vaccine

Xog Muhiim ah oo ku saabsan talaalka Novavax ee COVID19, Talaalka Nuvaxovid (PDF, 1.65 MB, 16 pages)
Information leaflet about COVID-19 vaccine (Novavax, Nuvaxovid)

Xogta iyo talada daryeelka kadib talaalka COVID-19 ee Pfizer/BioNTech ee waalidiinta carruurta da'doodu u dhaxayso 12-15 (PDF, 423 KB, 9 pages)
Information leaflet about COVID-19 vaccine for parents of children aged 12-15 (Pfizer/BioNTech, Comirnaty)

Macluumaadka muhiimka ah ee waalidka iyo masuulada ku saabsan tallaalka COVID-19 ee carruurta da’da 5-11(Pfizer/BioNTech, Comirnaty) (PDF, 214 KB, 16 pages)
Information leaflet aout COVID-19 vaccine for parents of children aged 5-11 (Pfizer/BioNTech, Comirnaty)

Kobciyaha tallaalka COVID-19 (PDF, 858 KB, 1 page)
COVID-19 Booster Vaccine Poster

Warbixinta COVID-19
COVID-19 information

COVID-19 Stay Safe Protect (Somali) (PDF, 612 KB, 1 page)

Illahaan waxaa loo cusbooneysiiyaa si joogta ah laakin warbixinta ugu dambeyso ee tallaalada COVID-19 waxaa laga heli karaa www.hse.ie/COVID19vaccine.
These resources are updated regularly but the most up to date information on COVID-19 vaccines is available on www.hse.ie/COVID19vaccine.