Af Soomaali warbixinta COVID-19 - Somali COVID-19 information

Warbixinta Tallaalka COVID-19
Vaccine information

Macluumaad muhiim ah oo ku saabsan Pfizer/BioNTech talaal, Comirnaty (Pfizer/BioNTech, Comirnaty) (PDF, 430KB, 8 pages)
Information leaflet about the Covid-19 vaccine (Pfizer/BioNTech, Comirnaty)

Xogta iyo talada daryeelka kadib talaalka COVID-19 ee Pfizer/BioNTech ee waalidiinta carruurta da'doodu u dhaxayso 12-15 (PDF, 423 KB, 9 pages)
Information and aftercare advice about Covid-19 vaccine for parents of children aged 12-15 (Pfizer/BioNTech, Comirnaty)

Warbixinta COVID-19
COVID-19 information

COVID-19 Stay Safe Protect (Somali) (PDF, 612 KB, 1 page)

Illahaan waxaa loo cusbooneysiiyaa si joogta ah laakin warbixinta ugu dambeyso ee tallaalada COVID-19 waxaa laga heli karaa www.hse.ie/COVID19vaccine.
These resources are updated regularly but the most up to date information on COVID-19 vaccines is available on www.hse.ie/COVID19vaccine.