Ulwazi lwe-COVID-19 ngesiZulu - Zulu COVID-19 information

Imigomo ye-COVID-19 yezinsana nezingane ezinezinyanga ezingu-6 kuya eminyakeni engu-15
COVID-19 vaccines for babies and children aged 6 months to 15 years

Izinsiza zabazali nabanakekeli
Resources for parents and guardians

Ukwaziswa Okubalulekile Kwabazali ngepheshana lomgomo we-Pfizer wezinyanga ezing-6 – iminyaka engu-4 (PDF, 854 KB, 16 pages)
Information leaflet about COVID-19 vaccine for parents of children aged 6 months to 4 years (Pfizer/BioNTech, Comirnaty)

Umgomo obizwa nge Comirnaty (Pfizer/BioNTech) wabantwana kanye nabantu abasha abaneminyaka engu-5 kuya ku-11 (PDF, 1.54 MB, 16 pages)
Information leaflet about COVID-19 vaccine for parents of children aged 5-11 (Pfizer/BioNTech, Comirnaty)

Umgomo obizwa nge Comirnaty (Pfizer/ BioNTech) wabantwana kanye nabantu abasha abaneminyaka engu-2 kuya ku-15 (PDF, 1.7 MB, 16 pages)
Information leaflet about COVID-19 vaccine for parents of children aged 12-15 (Pfizer/BioNTech, Comirnaty)

Izinsiza zezingane
Resources for children

Ukuthola umgomo wami we-COVID-19 (PDF, 1.98 MB, 2 pages)
Getting my COVID-19 vaccine

Imigomo ye-COVID-19 yabantu abaneminyaka engu-16 nangaphezulu
COVID -19 vaccines for people aged 16 and over

Ulwazi mayelana ne- Pfizer, imithi yokugoma i-Moderna, i-VidPrevtyn Beta noma i-Novavax (PDF, 467 KB, 24 pages)
Information leaflet about your Pfizer, Moderna, VidPrevtyn Beta or Novavax vaccine